با سلام

هنر آموزان محترم رشته طراحی دوخت کاردانش و فنی و حرفه ای لطفا با ارسال  طرح درس خود به صورت لوح فشرده (و فایل ها PDF) تا تاریخ ۹۴/۹/۱۵ به اداره تکنولوژی گروههای آموزشی استان ارسال نمایند.

                                                                                                         باتشکر

                                                                سرگروه طراحی و دوخت